Preu

Certificat

150€ + Taxes

IVA no inclòs

Pack

Cèdula+Certificat

220€ + Taxes

IVA no inclòs

Des de l’1 de juny de 2013, per a edificis o habitatges existents, i des de l’1 de novembre del 2007, per a edificis de nova construcció, és obligatori tenir el certificat oficial d’eficiència energètica dels edificis.

Per PORTAR A TERME la certificació hem de fer una visita tècnica a l’edifici o habitatge per recollir dades tècniques. En segon lloc, hem d’introduir aquesta informació en un dels programes informàtics reconeguts per l’Estat per obtenir l’informe de certificació. i en tercer lloc, hem de fer el tràmit administratiu amb l’ICAEN (Institut Català d’Energia) mitjançant l’oficina virtual “Tràmits Gencat”. D’aquesta gestió se’n deriva una taxa, l‘import de la qual la determina la Generalitat i, per tant, ens és aliena.

Aquesta taxa no està subjecta a IVA.

Tot i que el responsable del pagament de la taxa és el propietari de l’edifici o l’habitatge, som els tècnics els que ens encarreguem d’executar el pagament quan fem el tràmit d’inscripció de la certificació al registre .

CA